foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę

Remont Małżeński

Żywy

Remont Małżeński 2022

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

1. Chrzest odbywa się w każdą niedzielę i uroczystości o godz. 12.00: I i III niedziela miesiąca - podczas Mszy a w II i IV niedzielę miesiąca rodzice uczestniczą w Eucharystii, po której następuje sakrament chrztu. Istnieje możliwość chrztu w soboty w godzinach popołudniowych.

2.Chęć ochrzczenia dziecka zgłaszamy na 3-4 tygodnie przed planowaną datą chrztu. Dziecko do chrztu mogą zgłaszać tylko i wyłącznie rodzice albo prawni opiekunowie. W tygodniu przed chrztem rodzice są zobowiązani dostarczyć: akt urodzenia oraz zaświadczenia dla rodziców chrzestnych.
3. Jeżeli rodzice i dziecko mieszkają poza parafią NSJ w kraju lub zagranicą, to dostarczają również zgodę ze swojej parafii na chrzest w NSJ Sieradz.
4. Wymagania odnośnie rodziców chrzestnych reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

               § 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

5. Zaświadczenia o byciu ojcem lub matką chrzestną pobiera się w parafii najbliższej miejsca zamieszkania w kraju bądź zagranicą. Nie ma tu znaczenia adres zameldowania!

SAKRAMENT CHRZTU (według Katechizmu Kościoła Katolickiego)
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

Czytaj więcej: Chrzest święty